2players
1tournaments

Labs iTechگواهی آزمون

هر کسی که به دنبال یک کازینو قابل اعتماد است، باید مطمئن شود که وقتی درباره این نوع مجموعهها مطالعه میکند، وظیفه خود را به
خوبی انجام میدهد و میداند که چه نکاتی را باید در نظر بگیرد. این موضوع میتواند فرایند یافتن یک کازینو مناسب برای هر بازیکن
را سادهتر کند. یکی از روشهای کارآمد برای تشخیص اعتماد بهسوی یک کازینو، آشنایی با گواهیهایی است که نشانگر قابلیت اعتماد
آن میباشند، و گواهیهای آزمون ایتک لبس در این دسته قرار میگیرند. پس چرا کازینوهایی که با گواهیهای آزمون ایتک لبس تایید
شدهاند، از بسیاری دیگر متمایز میشوند؟

کازینوهای تایید شده توسط ایتک لبس چیستند؟

ایتک لبس یک آزمایشگاه تست است که به صورت انحصاری برای سیستمهای بازی آنالین استفاده میشود، و این شرکت به گونهای
بزرگ شده است که توسط برخی از بزرگترین کازینوهای آنالین جهان استفاده میشود. هدف این شرکت آزمون هر نوع بازی کازینو
است تا اطمینان حاصل شود که آنها عادالنه، تصادفی و با کیفیتی خاص هستند، و آنها به عنوان یک بخش از شبکهای از نظارت کنندگان
شناخته میشوند که بازیکنان در جستجوی کازینوهای برتر به آنها توجه میکنند

چرا باید ایتک لبس را انتخاب کنید؟

یکی از دالیلی که بازیکنان اغلب به دنبال کازینوهایی با گواهینامه آزمون ایتک لبس هستند، این است که این شرکت یک آزمونگر مستقل
است. به طور اساسی این بدان معنی است که این شرکت هیچ ارتباطی با کازینوهایی که آنها را آزمون میکند ندارد و بنابراین امکان
تنظیم آزمونها به منظور تطبیق با کازینوها وجود ندارد. استقالل ایتک لبس این شرکت آزمونگر را بیطرف نگه میدارد و در نهایت
اطمینان میدهد که بازیکنان میتوانند به نتایج آزمون اعتماد کنند. عالوه بر این، بر اساس ادعای شرکت، بررسیهای پلیسی در واقع بر
روی تمامی مشاوران آن انجام میشود، بنابراین نیروی کار آن قابل اعتماد است

فواید آزمونهای ایتک لبس

در این روزها، تقریباً هر کسی میتواند یک کازینو راهاندازی کند و مشتریان را جذب کند و وظیفه بازیکنان است که بفهمند آیا آنها در
یک مؤسسه قابل اعتماد بازی میکنند یا خیر. طبیعت اینترنت باعث شده است که مؤسسات ناقص و غیرقابل اعتماد به راحتی قادر به
تعهد کردن به وعدههایی باشند که واقعیت ندارند و همچنین از بازیکنان به روشهای دیگری سوءاستفاده کنند، و گواهیهایی مانند گواهی
.آزمون ایتک لبس به بازیکنان آرامش را میدهند که میدانند کازینویی که در آن ثبتنام کردهاند قابل اعتماد است
اما این تنها یکی از مزایای بازی در یک کازینو با این نوع گواهی نیست. این شرکت از سال 1998 به سیستمها آزمون میدهد، که به این
معناست که تجربه کافی دارند و میدانند چه چیزهایی را در بازیهای مشکل باید مورد توجه قرار دهند. عالوه بر این، به دلیل محبوبیت
باالیشان تقریبا تمام کازینوهای برتر در این صنعت نیز مورد تأیید آنها قرار دارند